stay hungry stay foolish

JS数据结构-AVL平衡二叉树

平衡二叉树是一棵特殊的二叉排序树,可以快速的实现查找,其查找时间复杂的为log2N。

平衡二叉树的特性

 • 具备二叉排序树的所有特性;
 • 左子树和右子树深度差的绝对值不超过1;
 • 左右子树都是平衡二叉树;

在插入过程中,二叉树的平衡性可能遭到破坏,这时需要对二叉树进行调整。

LL型失衡

左子树高度减去右子树的高度大于1。

//左旋转
_proto._lRotate = function(node) {
  var rc = node.rChild;
  rc.pNode = node.pNode;
  node.rChild = rc.lChild;
  rc.lChild && (rc.lChild.pNode = node);
  rc.lChild = node;
  if (node == this.root) {
    this.root = rc;
  } else if (node.pNode) {
    if (node.pNode.lChild == node) {
      node.pNode.lChild = rc;
    } else {
      node.pNode.rChild = rc;
    }
  }
  node.pNode = rc;
}

RR型失衡

右子树高度减去左子树的高度大于1。

//右旋转
_proto._rRotate = function(node) {
  var lc = node.lChild;
  lc.pNode = node.pNode;
  node.lChild = lc.rChild;
  lc.rChild && (lc.rChild.pNode = node);
  lc.rChild = node;
  if (node == this.root) {
    this.root = lc;
  } else if (node.pNode) {
    if (node.pNode.lChild == node) {
      node.pNode.lChild = lc;
    } else {
      node.pNode.rChild = lc;
    }
  }
  node.pNode = lc;
}

LR型失衡

左子树高度减去右子树的高度大于1,并 lChild 的右子树高度大于 lChild 的左子树的高度。

//先右旋转,再左旋转
_proto._rlRotate = function(node) {
  this._rRotate(node.rChild);
  this._lRotate(node);
}

RL型失衡

右子树高度减去左子树的高度大于1,并 rChild 的左子树高度大于 rChild 的右子树的高度。

//先左旋转,再右旋转
_proto._lrRotate = function(node) {
  this._lRotate(node.lChild);
  this._rRotate(node);
}

平衡二叉树的删除

平衡二叉树的删除和二叉排序树的删除原则一样,如果待删除的既有左子树又有右子树,则将其与对应的叶子节点(没有左子树或者没有右子树)替换位置,再删除该叶子节点。

同样,平衡二叉树节点的删除也有可能导致二叉树失衡,其调整原则和插入节点时一致。

完整代码